hadrian

Verdivurdering
og rådgivning

---

Verdivurdering

Rådgivning

Rådgivning

Hadrian kan engasjeres som rådgiver/partsrepresentant for både grunneiere som vurderer salg og for boligutviklere på søk etter eiendom.

For lengre utviklingsløp kan vi som rådgiver bistå med vurderinger og forventningsavklaringer knyttet til både areal og verdi.

Slike rådgivningsoppdrag kan enten knyttes til etterfølgende rolle som transaksjonsmegler, eller de kan være helt selvstendige oppdrag.

For oppdrag som knyttes til etterfølgende rolle som megler, vil leveransen typisk være fokusert på tilrettelegging av godt strukturerte og kontrollerte salgsprosesser.

Verdivurderinger

Flere aktører etterspør ulike typer verdivurderinger til ulike formål. Vi er sterke på utviklingsrelaterte prosjekter (bolig)  og gjennomfører ofte slike vurderinger som skreddersøm for det enkelte prosjekt. Faste, periodevise oppdrag for rene kontantstrømeiendommer faller noe utenfor vårt fokus.

Vi tilbyr også verdivurderinger relatert til ekspropriasjon – og har etterhvert opparbeidet oss god erfaring på dette området. Vi påtar oss også rollen som sakkyndige vitner i retten, gjerne knyttet til rapporter vi selv har utarbeidet. Hadrians erfaring med ekspropriasjon er også knyttet konkret til rollen som meddommer i skjønnsretten - for flere relativt store saker.

Jeg ønsker å vite mer